Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Γραμματείας

Στις αρμοδιότητες του Προϊσταμένου Διεύθυνσης υπάγονται:

 • Η καταχώρηση του συνόλου των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων στο Ηλεκτρονικό Βιβλίο Πρωτοκόλλου (Προέδρου) του Εφετείου Ιωαννίνων και αυτών που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα στο ανάλογο εμπιστευτικού χαρακτήρα βιβλίο και η εν συνεχεία διεκπεραίωση αυτών, καθώς και η διεκπεραίωση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) της υπηρεσίας.
 • Η διεκπεραίωση των εργασιών για την χορήγηση αδειών πάσης φύσεως δικαστών, υπαλλήλων και βοηθητικού προσωπικού και η τήρηση των σχετικών βιβλίων.
 • Η διαδικασία των εκθέσεων επιθεώρησης των δικαστών από τον επιθεωρητή Αρεοπαγίτη, της επιθεώρησης των Πρωτοδικών και Ειρηνοδικών της Περιφέρειας του Εφετείου από τον Πρόεδρο Εφετών και της επιθεώρησης της Γραμματείας του Εφετείου.
 • Η συμμετοχή ως γραμματέας και η μέριμνα για την λειτουργία των Υπηρεσιακών-Πειθαρχικών Συμβουλίων δικαστικών υπαλλήλων, συμβολαιογράφων ως και τα ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων των Συμβουλίων.
 • Η συμμετοχή ως γραμματέας στις προκαταρτικές έρευνες και πειθαρχικές υποθέσεις.
 • Η τήρηση και ενημέρωση των κατά την παρ. 1 του άρθρου 87 του ν.δ. 1025/1971 ατομικών φακέλων των υπαλλήλων.
 • Η τήρηση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου για τους υπηρετούντες στο Εφετείο Δικαστικούς Λειτουργούς και Δικαστικούς Υπαλλήλους (apografi.gov.gr), καθώς και η διατήρηση και ενημέρωση των σχετικών φακέλων.
 • Η διεξαγωγή των εκλογών των αιρετών εκπροσώπων των Δικαστικών Υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια.
 • Η σύνταξη διαφόρων εγγράφων (εκθέσεις εμφανίσεως, αναχωρήσεως κ.λπ.).
 • Η σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης των υπαλλήλων.
 • Η τήρηση αρχείου πάσης φύσεως εγγράφων, εγκυκλίων, πράξεων, αποφάσεων και βιβλίων της γραμματείας.
 • Η μέριμνα για τη βιβλιοδέτηση των αποφάσεων του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου, Ολομελειών, Πράξεων κ.λπ., καθώς και η εκτύπωση των ηλεκτρονικών βιβλίων και η μέριμνα για την βιβλιοδέτησή τους.
 • Η εποπτεία και ο έλεγχος του προσωπικού.