Αρμοδιότητες Πολιτικού Τμήματος

Στις αρμοδιότητες του Πολιτικού Τμήματος υπάγονται οι εξής εργασίες:

  • Η εκτέλεση των καθηκόντων των γραμματέων της έδρας των πολιτικών τμημάτων του Εφετείου. Ειδικότερα, η κατάρτιση των φακέλων των πολιτικών υποθέσεων, η παραλαβή των προτάσεων και των εγγράφων των διαδίκων, η συμμετοχή στην σύνθεση των πολιτικών δικαστηρίων κατά τις δικασίμους, η σύνταξη των πρακτικών συνεδριάσεων η τήρηση του πινακίου, η παραλαβή των προσθηκών και αντικρούσεων, η παράδοση των φακέλων στους προέδρους των τμημάτων και τους οριζόμενους από αυτούς εισηγητές των υποθέσεων καθώς και η τήρηση και ενημέρωση του βιβλίου Εισηγητών.
  • Ο προσδιορισμός των εισερχομένων δικογράφων, ήτοι εφέσεων, αντεφέσεων, αγωγών και αιτήσεων ενώπιον του Εφετείου, κλήσεων ματαιωθεισών υποθέσεων προς προσδιορισμό, αιτήσεων καθορισμού οριστικής και προσωρινής τιμής μονάδος απαλλοτριώσεων, προσφυγών, αιτήσεων αναψηλαφήσεων, ανακοπών ερημοδικίας κ.λπ., η καταχώριση αυτών στα οικεία βιβλία και στα αντίστοιχα πινάκια των πολιτικών δικαστηρίων.
  • Η δημοσίευση των πολιτικών αποφάσεων, η ευρετηρίαση αυτών και η ενημέρωση του βιβλίου Εισηγητών. Η σύνταξη στατιστικών δελτίων, πινάκων μηνός και διμήνου με την εργασία και την εκκρεμότητα των δικαστικών λειτουργών, η συμπλήρωση και ηλεκτρονική αποστολή των τριμηνιαίων πινάκων για την ροή των πολιτικών υποθέσεων προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Η συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων για την διευκόλυνση της επιθεωρήσεως και η σύνταξη των ατομικών δελτίων κάθε δικαστού.
  • Η άσκηση των ένδικων μέσων κατά πολιτικών αποφάσεων του Εφετείου, η παραίτηση από αυτά και η χορήγηση πιστοποιητικών περί ασκήσεως ή μη ενδίκων μέσων.
  • Η σύνταξη των εκθέσεων όρκισης πραγματογνωμόνων και η κατάθεση των γνωμοδοτήσεων και πραγματογνωμοσυνών αυτών, η έκδοση απογράφων και η απόδοση τελών ερημοδικίας.
  • Η μέριμνα για την υπογραφή των καθαρογραμμένων και θεωρημένων πολιτικών αποφάσεων από τους δικαστικούς λειτουργούς.
  • Η αρχειοθέτηση των δικογράφων και αποφάσεων. Η χορήγηση επικυρωμένων και μη αντιγράφων των παραπάνω εγγράφων, καθώς και ψηφιακών αντιγράφων αυτών.
  • Η επιμέλεια για την καταχώρηση των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων του Τμήματος στο Ηλεκτρονικό Βιβλίο Πρωτοκόλλου (Αλληλογραφίας) του Εφετείου Ιωαννίνων και η εν συνεχεία διεκπεραίωση αυτών, καθώς και η διεκπεραίωση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) του Τμήματος.
  • Η εκτύπωση των ηλεκτρονικών βιβλίων και η μέριμνα για την βιβλιοδέτησή τους.