Αρμοδιότητες Τμήματος Βουλευμάτων - Εκκαθάρισης Ποινών - Λογιστηρίου

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Βουλευμάτων - Εκκαθάρισης Ποινών - Λογιστηρίου υπάγονται οι εξής εργασίες:

 • Η μέριμνα για την έκδοση βουλευμάτων του Συμβουλίου Εφετών, η καθαρογραφή αυτών, η διακίνηση των σχετικών δικογραφιών και η αρχειοθέτησή τους.
 • Η άσκηση ένδικων μέσων κατά βουλευμάτων και αποφάσεων, η αποστολή των δικογραφιών επί των αποφάσεων και βουλευμάτων επί των οποίων ασκήθηκαν ένδικα μέσα και η έκδοση σχετικών πιστοποιητικών.
 • Η έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών περί ασκήσεως ή μη ένδικων μέσων κατά αποφάσεων και βουλευμάτων.
 • Η έκδοση σύμφωνων γνωμών, διατάξεων και πράξεων του Προέδρου Εφετών.
 • Η σύνταξη και διεκπεραίωση των ενταλμάτων σύλληψης αλλοδαπών και δικαστικών συνδρομών.
 • Η σύνταξη πινάκων με την εργασία και την εκκρεμότητα των δικαστικών λειτουργών.
 • Η σύνταξη της ειδικής έκθεσης επιθεώρησης (Απολήψιμα).
 • Η σύνταξη του ετήσιου καταλόγου ενόρκων και η μέριμνα για την μηνιαία κλήρωση.
 • Η τήρηση των εκθέσεων κατάθεσης και απόδοσης εγγυήσεων.
 • Η εκκαθάριση και βεβαίωση των επιβαλλόμενων χρηματικών ποινών και λοιπών εσόδων.
 • Η σύνταξη των καταστάσεων απολήψιμων και η αποστολή τους στα αρμόδια Δημόσια Ταμεία.
 • Η συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων για την διευκόλυνση της επιθεωρήσεως και η συμπλήρωση των ατομικών δελτίων κάθε δικαστού.
 • Η αλληλογραφία του Τμήματος.
 • Η τήρηση του αρχείου των βουλευμάτων.
 • Η καταχώρηση των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων του Τμήματος στα Ηλεκτρονικά Βιβλία Πρωτοκόλλου (Προέδρου - Αλληλογραφίας) του Εφετείου Ιωαννίνων και η εν συνεχεία διεκπεραίωση αυτών.
 • Η εκτύπωση των ηλεκτρονικών βιβλίων και η μέριμνα για την βιβλιοδέτησή τους.
 • Η ηλεκτρονική καταχώριση και αποστολή της εφαρμογής ΕΛΤΑ.
 • Η εκτέλεση των καθηκόντων γραμματέα για τη διενέργεια τακτικής ανάκριση για τις αξιόποινες πράξεις που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 4 έως 8 του ν. 3213/2003, όπως αυτές προστέθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4, 5 και 6 του ν. 3849/2010.
 • Η μισθοδοσία των δικαστών.
 • Η χορήγηση πιστοποιητικών ως προς τις αποδοχές.
 • Η σύνταξη των καταστάσεων και λοιπών δικαιολογητικών για αποζημίωση εκτός έδρας, εκλογική και υπερωριακή αποζημίωση.
 • Η διαδικασία εγκρίσεως πιστώσεων πάσης φύσεως προμηθειών και επισκευών, η σύνταξη και υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών, η διενέργεια μειοδοτικών κ.λπ. διαγωνισμών του Εφετείου και του Δικαστικού Μεγάρου Ιωαννίνων.
 • Η διαχείριση των πάγιων και έκτακτων πιστώσεων θέρμανσης του Δικαστικού Μεγάρου Ιωαννίνων.
 • Κάθε άλλη εργασία από τις προβλεπόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 3900/2010, οι οποίες δεν αναφέρονται παραπάνω, όπως η σύνταξη προϋπολογισμού και απολογιστικών στοιχείων, η σύνταξη αποφάσεων δέσμευσης, ανάθεσης και σχετικών πρακτικών, η σύνταξη συμβάσεων, ο έλεγχος δικαιολογητικών πληρωμής, η ενταλματοποίηση και πληρωμή δαπανών, η απόδοση κρατήσεων και οι αναρτήσεις στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ.