Αρμοδιότητες Ποινικού Τμήματος

Στις αρμοδιότητες του Ποινικού Τμήματος υπάγονται οι εξής εργασίες:

  • Η εκτέλεση των καθηκόντων των γραμματέων έδρας όλων των ποινικών δικαστηρίων και ειδικότερα η συμμετοχή στην σύνθεση όλων των ποινικών δικαστηρίων, η σύνταξη των πρακτικών και η καθαρογραφή των αποφάσεων.
  • Η δημοσίευση των ποινικών αποφάσεων και η διακίνηση των ποινικών δικογραφιών.
  • Η έκδοση αντιγράφων και αποσπασμάτων ποινικών αποφάσεων και των εγγράφων της ποινικής διαδικασίας και υποβολή των αναβλητικών αποφάσεων μετά των δικογραφιών.
  • Η παράδοση των ποινικών δικογραφιών στους Προέδρους και η παραλαβή τους για τακτοποίηση στο αρχείο.
  • Η σύνταξη δελτίων Ποινικού Μητρώου και στατιστικών δελτίων.
  • Η σύνταξη πινάκων με την εργασία και την εκκρεμότητα των δικαστικών λειτουργών.
  • Η συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων για την διευκόλυνση της επιθεωρήσεως και η συμπλήρωση των ατομικών δελτίων κάθε δικαστού.
  • Η αλληλογραφία του Τμήματος.
  • Η καταχώρηση των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων του Τμήματος στο Ηλεκτρονικό Βιβλίο Πρωτοκόλλου (Αλληλογραφίας) του Εφετείου Ιωαννίνων και η εν συνεχεία διεκπεραίωση αυτών.
  • Η εκτύπωση των ηλεκτρονικών βιβλίων και η μέριμνα για την βιβλιοδέτησή τους.