Χρήσιμα Έντυπα και Διαδικασίες

Διεύθυνση Γραμματείας – Διαβίβαση Δικαιολογητικών Αυτεπαγγέλτως Διορισμένων Συνηγόρων

 

Κατατίθεται στο Γραφείο 10.

Για πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. στην ενότητα Νομική Βοήθεια και στις Συχνές Ερωτήσεις.

Ποινικό Τμήμα – Αντίγραφο Απόφασης/Πρακτικών, Απόσπασμα Απόφασης, Βεβαίωση Ενδίκων Μέσων

    Αίτηση

Κατατίθεται στα Γραφεία 6, 7, 9 ή ηλεκτρονικά στο poiniko@efeteio-ioanninon.gov.gr.

Απαιτούνται:

 • Αίτηση
 • Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
 • Εάν κατατεθεί από πληρεξούσιο, εξουσιοδότηση του αιτούντος με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής
 • Μεγαρόσημο των 3€ για την αίτηση και μεγαρόσημο των 2€ για το αντίγραφο/απόσπασμα/βεβαίωση (αγορά από το κυλικείο στο ισόγειο του Δικαστικού Μεγάρου ή μέσω e-Παράβολο – κωδικοί 2032 (3€) & 2033 (2€))

Ποινικό Τμήμα – Φωτοαντίγραφο Δικογραφίας

    Αίτηση

Κατατίθεται στα Γραφεία 6, 7, 9.

Απαιτούνται:

 • Αίτηση
 • Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
 • Εάν κατατεθεί από πληρεξούσιο, εξουσιοδότηση του αιτούντος με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής

* Το κόστος χορήγησης του αντιγράφου βαρύνει τον αιτούντα (άρθρο 5, παρ. 1 & 4, Ν. 2690/1999)

Πολιτικό Τμήμα – Προσδιορισμός Έφεσης

 

Κατατίθεται στο Γραφείο 8.

Απαιτούνται:

 • Επίσημο αντίγραφο της απόφασης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου
 • Απλό αντίγραφο της έφεσης για χρήση του δικαστηρίου
 • Απλό αντίγραφο της εκκαλούμενης απόφασης
 • Επίσημα αντίγραφα της έφεσης (όσα απαιτούνται) για επίδοση

Πολιτικό Τμήμα – Προσδιορισμός Δικογράφου Απευθείας στο Εφετείο (Πρωτοείσακτο)

 

Κατατίθεται στο Γραφείο 8.

Απαιτούνται:

 • Το πρωτότυπο δικόγραφο
 • Απλό αντίγραφο του δικογράφου για χρήση του δικαστηρίου
 • Επίσημα αντίγραφα του δικογράφου (όσα απαιτούνται) για επίδοση
 • Γραμμάτιο προείσπραξης του δικηγορικού συλλόγου με παράσταση Εφετείου

Πολιτικό Τμήμα – Προσδιορισμός Κλήσης

 

Κατατίθεται στο Γραφείο 8.

Απαιτούνται:

 • Απλό αντίγραφο της έφεσης και της εκκαλούμενης απόφασης
 • Απλό αντίγραφο της κλήσης για χρήση του δικαστηρίου
 • Επίσημα αντίγραφα της κλήσης (όσα απαιτούνται) για επίδοση
 • Παράσταση Εφετείου, χωρίς γραμμάτιο προείσπραξης του δικηγορικού συλλόγου

Πολιτικό Τμήμα – Κατάθεση Αναίρεσης

 

Κατατίθεται στο Γραφείο 8.

Απαιτούνται:

 • Παράβολο 450€ σε ηλεκτρονική μορφή (e-Παράβολο – κωδικός 4728)
 • Γραμμάτιο του δικηγορικού συλλόγου με διπλή παράσταση Εφετείου

Πολιτικό Τμήμα – Χορήγηση Πιστοποιητικών

  Απλή Αίτηση

Πιστοποιητικό Ενδίκων Μέσων και Βεβαίωση Πορείας Υπόθεσης

Κατατίθεται στο Γραφείο 8.

Απαιτούνται:

 • Αίτηση
 • (Για Δικηγόρους) Παράσταση δικηγόρου για την αίτηση και μεγαρόσημο των 2€ για το πιστοποιητικό
 • (Για Ιδιώτες/Διάδικους) Μεγαρόσημο των 3€ για την αίτηση και μεγαρόσημο των 2€ για το πιστοποιητικό (αγορά από το κυλικείο στο ισόγειο του Δικαστικού Μεγάρου ή μέσω e-Παράβολοκωδικοί 2032 (3€) & 2033 (2€))

Τμήμα Βουλευμάτων-Εκκαθάρισης Ποινών-Λογιστηρίου – Αντίγραφο Βουλεύματος, Βεβαίωση Ενδίκων Μέσων

    Αίτηση

Κατατίθεται στο Γραφείο 12 ή ηλεκτρονικά στο voulev@efeteio-ioanninon.gov.gr.

Απαιτούνται:

 • Αίτηση
 • Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
 • Εάν κατατεθεί από πληρεξούσιο, εξουσιοδότηση του αιτούντος με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής
 • Μεγαρόσημο των 3€ για την αίτηση και μεγαρόσημο των 2€ για το αντίγραφο/βεβαίωση (αγορά από το κυλικείο στο ισόγειο του Δικαστικού Μεγάρου ή μέσω e-Παράβολο – κωδικοί 2032 (3€) & 2033 (2€))